Research och insikter – förutsättningarna för ett lyckat projekt!

Design, Kundprojekt, Strategi, Tech

På Good Old trivs vi bäst när vi får möjlighet att innan vi inleder våra projekt med att göra ett grundläggande förarbete. Ett förarbete som resulterar i slutsatser och insikter som vägleder oss i arbetet med strategi, design och utveckling.

I ett av vårt senast webbprojekt (som i dagsläget är hemligt och ännu ej lanserat – håll er till tåls:), fick vi möjlighet att använda oss av hela vårt register från start till mål för att dra slutsatser och komma fram till insikter som satte agenda för design och utveckling.

I projektets första fas gjorde vi en grundläggande konkurrentanalys för att se vilken arena vår kund befinner sig på. Målsättningen var att hitta en tydlig positionering på marknaden. Det är oftast denna jämförande studie som får stryka på foten, antingen på grund av brist på tid eller budget.

När denna inledande konkurrentanalys var gjord, kunde vi enkelt positionera vår kund i förhållande till konkurrenter och fokusera på de affärsmässiga och kommunikativa fördelar som utkristalliserades. Det gav även kunden en möjlighet att fundera över sin affärsmodell, spetsa till erbjudande och helt enkelt hitta sina unique selling points och konkurrensfördelar.

Med dessa insikter i ryggen kunde vi gå vidare till att tillsammans med kunden förbereda arbetet med att designa och utveckla webbplatsen. Det första steget var att utifrån kundens preferenser och önskemål i kombination med de insikter vi kommit fram till i konkurrentanalysen, skapa en klickbar prototyp (skisser och wireframes av den tänkta webbplatsen).

Tjänsten som webbplatsen är tänkt att sälja är en partnerintensiv tjänst

För att ge oss en så god bild av användarbeteenden på den blivande webbplatsen och informationsbehovet kring tjänsten i sin helhet genomförde vi en heldags workshop som inkluderade följande:

  1. Intervjuer med potentiella köpare av tjänsten som webbplatsen ska förmedla. Detta inkluderade frågor kring inställningen till den specifika tjänsten, vilket informationsbehov som finns både vid ett köp via traditionella kanaler och vid köp via internet. Detta gav oss en tydlig indikation på hur webbplatsen och tjänsten bäst kunde utformas utifrån ett målgruppsperspektiv
  2. Användartester med målgruppen. Vid denna övning fick målgruppen möjlighet att testa den klickbara prototyp-versionen av webbplatsen. Deras användarbeteenden spelades in med både bild och video för att ta del av hur de resonerade kring användandet. Dessutom registrerades deras klick för att se hur de använde webbplatsen. Testerna baserades på ett antal frågor/scenarios som testpersonerna fick utgå ifrån när de använde den klickbara prototypen.
  3. Samtal med potentiella partners. Tjänsten som webbplatsen är tänkt att sälja är en partnerintensiv tjänst där flera parter samarbetar för att ge slutkunden det bästa resultatet och upplevelsen. Därför var det viktigt att ta del av tankar och synpunkter från potentiella partners. Detta genomfördes genom en ordnad diskussion kring specifika ämnen med en diskussionledare.

Samtliga dessa insikter användes för att uppdatera den klickbara prototypen till en färdig webbplats. Insikterna ledde till uppdateringar kring design och färgval, innehåll, funktioner, struktur och flöden.

Att arbeta på det här sättet vid utvecklingen av en webbplats ger de bästa förutsättningar för att skapa en färdig produkt som lever upp både till våra kunders förväntningar och deras kunder och partners.

Det finns inga genvägar till ett gott resultat och välgrundade insikter är bästa sättet att skapa en bro mellan ambition och slutprodukt. Det är så vi gillar att jobba!

Relaterat innehåll